Najava

Suton humanistike

Poštovani/e,

pozivamo vas na tribinu na temu „Suton humanistike“ koje će se održati 19.11. u 19h na Filološkom fakultetu. U našim nastojanjima da Klub 128 izađe iz okvira delatnosti zbog kojih je do sada bio prepoznavan (a to su, u prvom redu, tribine i predavanja striktno vezana za književnost), održaćemo tribinu na kojoj će se govoriti o problemima sa kojima se suočavaju humanisti širom sveta, a sledstveno tome, i teoretičari književnosti.

Ti problemi nisu pali s neba već imaju dubok istorijski koren, toliko raširen da se humanistika danas nalazi u fazi „povlačenja“ iliti u fazi svog sutona. Konstatujući da je humanistika od vremena nastanka umnogome bila institucionalizovana naučna grana, prirodno je upitati se šta se to dogodilo u sferi obrazovanja, te zašto se takav tip obrazovanja percepira kao a priori negativan? Može li se reći da je humanistika današnjem svetu nebitna, ako prihvatimo da su vrednosti koja one nosi novčano uglavnom neobračunljive?
Svemu dosad rečenom, pristupićemo iz dva ugla: u fokusu prvog pričaćemo o sveopštem trendu procesa liberalizacije obrazovanja, prilagođavanja obrazovanja tržištu rada i odjecima istog na izučavanje humanistike, a samim tim i na akademsko izučavanje književnosti. Pokušaćemo da osvetlimo pitanje da li se humanistika i izučavanje književnost mogu svesti na bodove i broj uloženih sati u određeni ispit, a samim tim, pitaćemo se da li je „bolonjski sistem“ kao tip studija uopšte primenljiv u kategorijama društvenih studija.

U drugom delu tribine razgovaraćemo o ideji agresivnog forsiranja globalizacije i pokušaćemo da odgovorimo na pitanje da li je takav smer, barem u nauci, zapravo, pogrešan? Uzimajući za primer katedre za komparativnu književnost širom sveta i, sa jedne strane, postepeno pretvaranje studija književnosti u studije kulture, ili, sa druge, njihovo potpuno gašenje, trudićemo se da ukažemo na problematične komparatističke koncepcije koje su se javile u nauci o književnosti početkom ovog veka. Vezivno tkivo tih teorija u prvom redu jeste okretanje od književnosti kao specifičnog predmeta nauke o književnosti.

Gošće:
prof. dr Adrijana Marčetić, upravnica katedre za opštu književnost i teoriju književnosti
Andrea Jovanović, Kolektiv Gerusija

Moderator: Stefan Tanasijević, Klub 128

Vidimo se uskoro!
Klub 128

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s